‘We care for a better tomorrow’ – Wienerberger opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok

Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to największe ekologiczne święto na świecie, w trakcie którego warto przypomnieć o dobrych praktykach przyczyniających się do zapobiegania zmianom klimatycznym. Firma Wienerberger, jako odpowiedzialny producent rozwiązań budowlanych, opublikowała zintegrowany Raport Roczny Zrównoważonego Rozwoju ‘We care for a better tomorrow’, w którym podsumowuje osiągniecia całej Grupy w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz prezentuje w jaki sposób realizuje swoją misję troski o lepszy świat dla przyszłych pokoleń.

Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie, które ma na celu promowanie ochrony środowiska naturalnego, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie zarówno społeczeństwa, jak i przedstawicieli biznesu do życia w zgodzie z naturą.

We care for a better tomorrow’ – takie hasło przyświeca nowo opublikowanemu raportowi rocznemu firmy Wienerberger. Od 2021 roku Grupa publikuje kompleksowy przegląd aktualnej strategii korporacyjnej przedsiębiorstwa oraz realizowanych celów zrównoważonego rozwoju. Wienerberger w transparentny sposób prezentuje swoim interesariuszom obraz zarządzania i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej.

W najnowszej publikacji Grupa Wienerberger podsumowuje 2022 rok, jako najbardziej udany biznesowo okres w historii firmy, w którym udało się zrealizować ambitne cele ESG, określone w ‘Programie Zrównoważonego Rozwoju Wienerberger 2023’. Raport został przygotowany według międzynarodowych standardów raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative (GRI).

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Chcąc odpowiednio reagować na wszystkie wyzwania środowiskowe, przed którymi stoją obecnie przedstawiciele biznesu, W 2020 roku Grupa Wienerberger opracowała trzyletni ‘Program Zrównoważonego Rozwoju 2023’. Strategia została opracowana wspólnie przez Zarząd Wienerberger oraz Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji Rady Nadzorczej i opiera się na kluczowych dla firmy wartościach: odpowiedzialnym działaniu, ochronie środowiska, poprawie jakości życia oraz działaniu na rzecz lepszego świata dla przyszłych pokoleń.

Program zawiera ogólnogrupowe, mierzalne cele związane z ochroną środowiska, społecznością i zarządzaniem, które Wienerberger chce osiągnąć do 2023 roku. Trzy z nich są kluczowe  i odnoszą się do największych wyzwań, przed którymi stoi obecnie branża budowlana: dekarbonizacji, gospodarki cyrkularnej oraz bioróżnorodności.

Jasne cele ESG

Efektywność energetyczna i dekarbonizacja to kluczowe tematy we wszystkich obszarach działalności firmy Wienerberger. Grupa podziela globalną wizję gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i stara się przyczyniać do ochrony klimatu za pomocą swoich rozwiązań. Poprzez technologiczną optymalizację procesów produkcyjnych i zwiększenie wykorzystania zielonej energii elektrycznej we wszystkich zakładach produkcyjnych, Wienerberger redukuje emisję gazów cieplarnianych w produkcji materiałów ceramicznych. Obok usprawniania istniejących procesów stosuje nowe technologie i opracowuje innowacyjne produkty, aby osiągnąć ambitny cel na rok 2023, jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla o kolejne 15 proc. w stosunku do 2020 roku, o 40 proc. do 2040 roku (vs 2020) oraz osiągnięcie neutralnej emisyjności do 2050 roku.

W ramach ‘Programu Zrównoważonego Rozwoju 2023’, firma Wienerberger koncentruje się także na gospodarce cyrkularnej oraz bioróżnorodności. Już teraz wszystkie ceramiczne produkty w 100% nadają się do ponownego wykorzystania lub do recyklingu, do końca tego roku wszystkie nowe produkty dodane do portfolio Grupy będą w pełni nadawały się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Firma zwiększa również zaangażowanie w kwestie środowiskowe i opracowała własny katalog działań na rzecz bioróżnorodności, który do końca 2023 roku ma zostać wdrożony we wszystkich zakładach produkcyjnych Wienerberger na świecie.

Najważniejsze osiągnięcia Grupy Wienerberger w zakresie ochrony środowiska w 2022 roku:

  • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 13,2 proc. w porównaniu do 2020 roku.
  • 98 proc. nowych produktów Wienerberger zostało zaprojektowanych w taki sposób, by nadawały się do ponownego użycia lub recyklingu.
  • 67 zakładów produkcyjnych Wienerberger na świecie wdrożyło plan działania na rzecz bioróżnorodności.

Środowisko pracy

Wienerberger poza realizacją jasno określonych celów środowiskowych, koncentruje się także na kwestiach społecznych i tworzeniu bezpiecznego oraz stabilnego miejsca pracy dla swoich pracowników. Aby osiągnąć ten cel, firma wspiera budowanie zróżnicowanych zespołów na poziomie międzynarodowym w oparciu o wspólne wartości: zaufanie, szacunek, pasję i kreatywność. Obecnie w całej Grupie 34 proc. wszystkich pracowników stanowią kobiety, a 15 proc. z nich zajmuje stanowiska wyższego szczebla. By przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom wewnątrz organizacji, firma przy współpracy z organizacją SeeHearSpeakUp stworzyła system, dzięki któremu każdy pracownik, anonimowo, może zgłaszać nieprawidłowości zaobserwowane w miejscu pracy.

Odpowiedzialne zarządzanie

Obok długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju, takich jak osiągniecie neutralności węglowej do 2050 roku Grupa Wienerberger stawia sobie również ambitne cele krótko- i średnioterminowe. Chcąc odpowiednio reagować na wszystkie wyzwania ekologiczne, społeczne i socjalne, finalizuje już kolejny etap autorskiego ‘Programu Zrównoważonego Rozwoju’, w którym znajdą się jasno określone cele ESG do zrealizowania do 2026 roku. W 2023 roku firma ma zamiar przedstawić plan prac, z jeszcze większym naciskiem na zrównoważone rozwiązania, w szczególności na budynki neutralne dla klimatu i rozwiązania w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej.

Cały raport dostępny jest online na globalnej stronie Grupy Wienerberger: Wienerberger Annual and Sustainability Report.

Czy warto inwestować w złoto?

Złoto ma wysoką wartość od tysiącleci. Jest bardzo cenione przede wszystkim ze względu na rzadkie występowanie, a także swoje właściwości, ponieważ charakteryzuje się bardzo dużą trwałością. Jest także często wybierane przez osoby, które szukają bezpiecznych sposobów na inwestowanie.

Stabilność i bezpieczeństwo złota

Dla kogo inwestycja w złoto jest dobrym rozwiązaniem? Przede wszystkim dla osób, które chcą uniknąć dużego ryzyka. Od wielu lat złoto jest niezmiennie uznawane za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Zabezpiecza finanse przed wszystkimi trudnymi do przewidzenia wydarzeniami takimi jak duże wahania walut, inflacja, czy giełdowy krach. Tę zaletę można docenić zwłaszcza w niespokojnych czasach, kiedy sytuacja polityczna i gospodarcza często zmienia się z dnia na dzień. Warto pamiętać, że wszystkie zawirowania i negatywne wydarzenia nie obniżają wartości złota, wręcz przeciwnie – wpływają na jej wzrost.

Niezależność złota

Inwestowanie w złoto pozwala więc na uniezależnienie się od politycznych i ekonomicznych katastrof. Ta forma lokaty kapitału wyróżnia się również dużą niezależnością od rządów i ich działań, w tym od nieodpowiedzialnych decyzji polityków. Niepewna pozycja dolara, niskie ceny, wszelkie napięcia geopolityczne wpływają jedynie na wzrost cen złota, a co za tym idzie są korzystne dla inwestora, który może tracić na innych lokatach.

niezależność złota

Duża płynność złota

Złoto to uniwersalny środek płatniczy, który da się wymienić na całym świecie, w każdym kraju. Złoto można spieniężyć niezależnie od sytuacji – zawsze znajdzie się nabywca, który wymieni je na gotówkę. Innymi słowy jest płynne finansowo, czyli można je bez problemu sprzedawać i kupować, jest powszechnie rozpoznawane jako środek płatniczy. W każdym zakątku świata ludzie znają jego wysoką wartość.

Złoto na niepewne czasy

Złoto inwestycyjne do doskonała lokata na niepewne czasy – takie określenie jest używane nie tylko przez zwykłych inwestorów, ale także przez ekspertów i analityków finansowych. To właśnie złoto jest lokatą, która pomaga przeżyć najgorsze kryzysy gospodarcze, w końcu jest odporne na inflację. Nierzadko ratowało życie w czasie wojny, kiedy pozwalało na przetrwanie w ekstremalnych sytuacjach.

Nie da się też ukryć, że złoto to jedyny środek płatniczy, który jest praktycznie niezniszczalny. Jest bardziej solidne od pieniędzy drukowanych na papierze. Nie bez przyczyny banki centralne przechowują w swoich sejfach sztabki złota, a nie papierowe banknoty. Sztabki nie ulegną zniszczeniu nawet w czasie najgorszych katastrof naturalnych jak powódź a także z powodu pożaru.

Oczywiście warto także pamiętać, że złota nie da się sfałszować. Złoto inwestycyjne oraz w każdej innej postaci jest starannie kontrolowane. W sztabkach i monetach zawsze sprawdza się zawartość cennego kruszcu. Czystość złota jest standaryzowana i kontrolowana między innymi przez rządy kopalniane i międzynarodowe rafinerie.

złoto na niepewne czasy

Złoto jako kapitał zapasowy i asekuracyjny

Kolejną zaletą inwestowania w złoto jest fakt, że ten kruszec stanowi doskonały kapitał zapasowy. Warto pamiętać, że centralne i krajowe banki wykorzystują złoto właśnie jako zapasowy kapitał. Każde bogate państwo posiada rezerwy złota w swojej skarbnicy. Eksperci doradzają, żeby inwestować w metale szlachetne od 5 do 10 proc. swojego majątku. Takie rozwiązanie jest polecane nie tylko największym inwestorom. To właśnie mniejsi inwestorzy mogą bardzo dużo skorzystać na złocie, ponieważ chroni ono przed fluktuacjami cen.

Inwestycja w złoto – korzystne rozwiązanie?

Oczywiście nie trzeba inwestować wszystkich swoich oszczędności w złoto lub inne szlachetne kruszce. Jednak przeznaczenie części środków na ten cel może zapewnić bardzo dobre zabezpieczenie finansowe. Bez trudu można zauważyć, że ceny złota utrzymują się na stabilnym poziomie, a nawet stopniowo wzrastają. Nawet jeśli zakupimy złote monety i zostawimy je w sejfie na kilka dziesięcioleci, nie stracą one swojej wysokiej wysokiej wartości i nadal będą aktualnym środkiem płatniczym, który możemy wymienić na dowolną walutę.

Golden Times

Pojęcie „złote czasy” w kontekście ochrony środowiska może odnosić się do okresów, w których podejmowane były istotne kroki w celu ochrony przyrody, wprowadzania środowiskowych regulacji i zwiększania świadomości ekologicznej. Oto kilka przykładów takich „złotych czasów” w ochronie środowiska:

  1. Lata 60. i 70. XX wieku (Era ruchu ekologicznego): W tym okresie narodziło się globalne zainteresowanie ochroną środowiska. Wzrosła świadomość na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza i wód, a także utratą bioróżnorodności. Pojawiły się pierwsze organizacje ekologiczne, a ruch ekologiczny zyskał na sile.
  2. Lata 70. i 80. XX wieku (Era ustaw o ochronie środowiska): W wielu krajach wprowadzono kluczowe ustawy i regulacje dotyczące ochrony środowiska. W Stanach Zjednoczonych została uchwalona Ustawa o Czystym Powietrzu (Clean Air Act) i Ustawa o Czystych Wodach (Clean Water Act), co miało na celu kontrolowanie emisji zanieczyszczeń i ochronę wód.
  3. Lata 80. i 90. XX wieku (Era trwałego rozwoju): Po opublikowaniu raportu Brundtland Commission w 1987 roku, wprowadzono pojęcie trwałego rozwoju, które zakłada równowagę między aspektami społecznymi, ekonomicznymi a środowiskowymi. Rozpoczęły się działania na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.
  4. Lata 90. i 2000. (Era międzynarodowej współpracy): Podpisanie i wdrożenie wielu międzynarodowych umów i porozumień, takich jak Protokół z Kioto, miało na celu globalne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Wzrost świadomości zmian klimatycznych przyczynił się do większej współpracy międzynarodowej.
  5. XXI wiek (Era zrównoważonego rozwoju): Współczesne czasy to okres, w którym zrównoważony rozwój staje się kluczowym celem na różnych poziomach społeczeństwa. Firmy, rządy i społeczności starają się wprowadzać innowacje, zmniejszać emisje i przyczyniać się do ochrony środowiska.

Oczywiście, każdy z tych okresów ma swoje wyzwania i sukcesy, a walka o ochronę środowiska jest procesem dynamicznym, który wymaga stałej uwagi i działań. Współczesne „złote czasy” w ochronie środowiska są związane z globalnymi wysiłkami mającymi na celu zarządzanie zmianami klimatycznymi, ochronę bioróżnorodności i tworzenie bardziej zrównoważonych społeczeństw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *